Bside

Những bài hát bside là những bài hát bên trong một album, gồm 1 bài hát chủ đề, 1 bài hát intro và còn lại chính là bside. Tất nhiên bisde hay không kém gì các bài hát chủ đề, và nó cũng cần sự đánh giá.

Bside

Những bài hát bside là những bài hát bên trong một album, gồm 1 bài hát chủ đề, 1 bài hát intro và còn lại chính là bside. Tất nhiên bisde hay không kém gì các bài hát chủ đề, và nó cũng cần sự đánh giá.

Hiển thị tất cả 7 kết quả